Algemene Voorwaarden

Ook wij hebben algemene voorwaarden. Veel tekst, opgesteld met een jurist, gelukkig nog nooit gebruikt hoeven te worden door 1 van ons klanten of door ons. Wij doen eerlijk zaken. We willen dit nooit gebruiken. Maar toch goed om het te hebben.

Algemene Voorwaarden met betrekking tot de webshop

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel  10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel  11 – De prijs

Artikel  12 – Nakoming en extra garantie

Artikel  13 – Levering en uitvoering

Artikel  14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel  15 – Betaling

Artikel  16 – Klachtenregeling

Artikel  17 – Geschillen

Artikel  18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Flow in Motion B.V.

9727 AJ, Groningen
Peizerweg 97 B10

Telefoonnummer: 06 – 48 37 10 39, op werkdagen (ma t/m vr) van 09:00 tot 17:00.

E-mailadres: info@flowinmotion.com

KvK-nummer: 71309497

Btw-identificatienummer: NL85 86 64 446 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van Flow in Motion B.V. kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffenFlow in Motion B.V. als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

   

 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Flow in Motion B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Geschillen tussen de consument en Flow in Motion B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Flow in Motion B.V. worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
  2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Flow in Motion B.V. heeft voorgelegd.
  3. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Flow in Motion B.V. aan deze keuze gebonden. Wanneer Flow in Motion B.V. dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Flow in Motion B.V. schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Flow in Motion B.V. de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Flow in Motion B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de- commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
  6. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Flow in Motion B.V. surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
  7. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingenBranchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op Flow in Motion B.V. overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op Flow in Motion B.V. meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Algemene voorwaarden Diensten

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Toepasselijkheid en Terminologie

Artikel   2 – Verplichting

Artikel   3 – Offertes

Artikel   4 – Locatie uitvoering van de Overeenkomst

Artikel   5 – Uitvoeringstermijn

Artikel   6 – Honorarium

Artikel   7 – Meer- en minderwerk

Artikel   8 – Betaling

Artikel   9 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10 – Klachten

Artikel 11 – Opzegtermijn

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Overmacht

Artikel 14 – Vrijwaring

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Artikel 16 – Geheimhouding

Artikel 17 – Beëndiging

Artikel 18 – Overdracht en plichten

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Toepasselijkheid en Terminologie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere (al dan niet schriftelijk vastgelegde) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flow in Motion en Wederpartij.

1.2 Onder Wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de natuurlijke- of rechtspersoon waarmee Flow in Motion een Overeenkomst heeft gesloten. 1.3 Onder Overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden alle mogelijke overeenkomsten verstaan, waaronder in ieder geval een koopovereenkomst (al dan niet op afstand) en een overeenkomst van opdracht. 1.4 Onder Werkzaamheden wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle werkzaamheden die Flow in Motion verleent en in het bijzonder de diensten zoals weergegeven in de offerte, overeenkomst en/of aanbieding. 1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van Werkzaamheden. 1.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Flow in Motion wijst de toepasselijkheid van door Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 – Verplichting

2.1 Flow in Motion zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Wederpartij in acht nemen. In het bijzonder draagt Flow in Motion zorg voor geheimhouding van alle door Wederpartij in het kader van de Overeenkomst aan de Flow in Motion ter beschikking gestelde vertrouwelijke gegevens en informatie.

2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Flow in Motion het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en Flow in Motion is slechts aan de offerte gebonden indien de offerte binnen veertien (14) dagen door Wederpartij is ondertekend en door Flow in Motion is ontvangen.

3.2 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.

Artikel 4 – Locatie uitvoering van de Overeenkomst

4.1 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of op een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 – Uitvoeringstermijn

5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Flow in Motion en Wederpartij een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Flow in Motion biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Flow in Motion.

Artikel 6 – Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Flow in Motion, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

6.3 Flow in Motion is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Wederpartij te verrekenen.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk

7.1 In alle gevallen is de opdracht beperkt tot hetgeen in de overeenkomst is omschreven.

7.2 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats in geval van wijziging in de overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering of in geval van afwijking van de bedragen van stelposten.

7.3 Van meerwerk is ondermeer sprake wanneer:

 1. de Wederpartij aanvulling en/of wijziging van de overeengekomen activiteiten wenst die een verzwaring of uitbreiding van de activiteiten tot gevolg hebben;
 2. Flow in Motion aanvulling en/of wijziging van de overeengekomen activiteiten wenst, omdat dit naar het redelijke oordeel van Flow in Motion noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de activiteiten of op grond van nieuwe of gewijzigde voorschriften.

7.4 Indien Flow in Motion van mening is, dat van meer- of minderwerk sprake is, stelt Flow in Motion de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, en licht Flow in Motion de Wederpartij in over de gevolgen voor de prijs waartegen en de termijn waarbinnen Flow in Motion de opdacht kan uitvoeren. De Wederpartij stemt in met meer- of minderwerk en de gevolgen daarvan, indien Wederpartij niet binnen vijf (5) dagen na dagtekening bij Flow in Motion schriftelijk bezwaar maakt.

7.5 Flow in Motion is niet verplicht minder werk te accepteren. Indien een opdracht tot minderwerk wel geaccepteerd wordt, dan mag Flow in Motion tien (10)% over de niet verrichte werkzaamheden in rekening brengen.

7.6 Indien het totaal van minderwerk dat van meerwerk overtreft, heeft Flow in Motion recht op een bedrag gelijk aan tien (10)% van het verschil tussen de totalen.

7.7 Flow in Motion geeft bij haar eindafrekening, indien van toepassing, een overzicht van het meer- of minderwerk. In beginsel wordt die opgave van het meer- of minderwerk als juist beschouwd. Indien Wederpartij het met een of meer onderdelen van die opgave door Flow in Motion niet eens is, draagt Wederpartij de bewijslast voor diens stelling van het tegendeel.

7.8 De Wederpartij slaagt alleen in het leveren van behoorlijk bewijslast als bedoeld in artikel 7.7, wanneer hij duidelijk aan de hand van de schriftelijke offerte en/of bijbehorende stukken kan aantonen dat de opgave van meer- of minderwerk door Flow in Motion niet juist is. In zijn poging tegenbewijs te leveren mag de Wederpartij zich niet beroepen op informatie en/of andere schriftelijke stukken die hij aan Flow in Motion verstrekt heeft nadat Flow in Motion al gestart is met de werkzaamheden, althans nadat de overeenkomst door partijen is gesloten.

Artikel 8 – Betaling

8.1 Wederpartij is verplicht om alle facturen van Flow in Motion binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Flow in Motion te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,–. Indien Flow in Motion echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Flow in Motion geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Flow in Motion totdat de Wederpartij aan alle verplichtingen jegens Flow in Motion heeft voldaan.

9.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Flow in Motion direct daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 Voor het geval dat Flow in Motion zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Flow in Motion om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Flow in Motion zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 10 – Klachten

10.1 Klachten met betrekking tot de Werkzaamheden dienen door Wederpartij, op straffe van verval, binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Flow in Motion te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Wederpartij gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Flow in Motion in staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Flow in Motion in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Flow in Motion slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11 – Opzegtermijn

11.1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Wederpartij, heeft Flow in Motion recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

11.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Flow in Motion verliest Flow in Motion haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichte Werkzaamheden van nut zijn voor Wederpartij.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Flow in Motion niet aansprakelijk voor enige schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Flow in Motion in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

12.2 In het geval dat Flow in Motion aansprakelijk is voor door Wederpartij geleden schade, is de schade die Flow in Motion gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Flow in Motion op het tijdstip dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Wederpartij heeft uitgevoerd.

12.3 Wederpartij vrijwaart Flow in Motion ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Flow in Motion als bedoeld in artikel 2 onverlet.

12.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 14 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Flow in Motion en ieder ander van wiens hulp Flow in Motion gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

12.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Flow in Motion aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Flow in Motion effectief vrijwaart.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Flow in Motion redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Flow in Motion verhinderen of beperken.

13.2 In het geval dat Flow in Motion door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Flow in Motion het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Flow in Motion gehouden is om enige door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

13.3 In het geval dat Flow in Motion ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Wederpartij die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Wederpartij gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Flow in Motion gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Wederpartij is alsdan gehouden de betreffende factuur van Flow in Motion te voldoen.

Artikel 14 – Vrijwaringen

14.1 Wederpartij vrijwaart Flow in Motion voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Indien Wederpartij aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Wederpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

15.1 Alle door Flow in Motion verstrekte informatie en materialen, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, (elektronische) documenten, software, onderwijs-/trainingsmateriaal, beeldrechten etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Wederpartij en mogen door Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flow in Motion niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

15.2 Mocht blijken dat er door Wederpartij gehandeld is in strijd met lid 1 van dit artikel, dan is Wederpartij tweemaal de factuurwaarde per overtreding verschuldigd van de factuur waarop de overtreding betrekking heeft. Dit onverminderd het recht van Flow in Motion om in plaats van tweemaal de factuurwaarde de volledige schadevergoeding te vorderen van Wederpartij.

15.3 Flow in Motion behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

15.4 Flow in Motion is gerechtigd om al hetgeen door Flow in Motion is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

15.5 Wederpartij krijgt niet het recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de (video)trainingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen en verstrekte informatie zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, (elektronische) documenten, software, onderwijs-/trainingsmateriaal, beeldrechten etc., zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Flow in Motion dan wel bij een ander berusten.

15.6 Flow in Motion verklaart dat naar haar beste weten de opleidingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Flow in Motion zo nodig de desbetreffende opleidingen en overige diensten vervangen of wijzigen, de werkzaamheden beëindigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder enige (schade)vergoeding jegens Wederpartij verschuldigd te zijn.

15.7 Wederpartij zal Flow in Motion onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opleidingen en overige diensten. Alsdan is Flow in Motion bevoegd daartegen mede namens Wederpartij verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal Wederpartij Flow in Motion zijn optimale medewerking verlenen.

15.8 Voor alle (werk)stukken/materiaal die door de deelnemers zijn vervaardigd, berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij Flow in Motion, onafhankelijk op welke drager het is vastgelegd. Door het feit van deelneming wordt de deelnemer geacht de rechten van bedoelde (werk)stukken/materiaal aan Flow in Motion te hebben overgedragen.

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 Indien Flow in Motion – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Flow in Motion zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Flow in Motion niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 17 – Beëindiging

17.1 Flow in Motion is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk terstond en met directe ingang te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

 1. Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Wederpartij surseance van betaling aanvraagt;
 3. Wederpartij overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;
 4. Wederpartij onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of
 5. Wederpartij jegens de Flow in Motion niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

17.2 Flow in Motion is in de in artikel 17.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Wederpartij aan de Flow in Motion verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

17.3 Wederpartij is verplicht om Flow in Motion onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 17.1 sub e. voordoet, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Flow in Motion direct opeisbaar.

Artikel 18 – Overdracht en plichten

18.1 Wederpartij is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Flow in Motion.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juli 2015.

19.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

19.3 De rechtsverhouding tussen Wederpartij en Flow in Motion wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Flow in Motion die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

Zichtbaar werken

Soort vloer
Soort vloer
Verkeer en belasting
Verkeer en belasting
Toplaag
Toplaag
Omgeving
Omgeving
Breedte van de tape
Breedte van de tape
Kleuren
Kleuren
Open chat
1
Hallo, ik ben Marthijn. Waarmee kan ik je helpen?